Hoppa till huvudinnehåll

Årsrapporter

En fullständig rapport från InfCareHeptatit går att läsa i årsrapporten som kommer varje höst. Årsrapporten redovisar resultat från InfCareHepatit från året innan.

Årsrapporter

Sammanfattning av årsrapport 2022

Sammanfattning av den senast aktuella årssammanställningen gjord i september 2023

I registret finns data från samtliga kliniker som följer patienter med Hepatit B och C. Vid årsavläsning var 47 984 patienter registrerade i registret. Av dessa var 31814 registrerade med Hepatit C och 16710 med Hepatit B varav 535 patienter har Hepatit B och D. 

Totalt 1756 av patienterna med Hepatit B hade påbörjat behandling med nukleosidanalog. Behandling med nukleosidanalog var vanligast i åldersgruppen 30-49 år. Tjugoen patienter med Hepatit B och D hade påbörjat behandling med Bulivertide.

Under 2022 registrerades 1756 behandlingar av Hepatit C i registret. En nyckelparameter för uppföljning av behandling av Hepatit C är Sustained Viral Respons 12(SVR12), vilket innebär att det inte går att hitta något Hepatit C-virus i blodet (=negativt HCV-RNA) 12 veckor efter avslutad behandling. Detta innebär att behandlingen lyckats. 

Sammanställningen i årsrapporten avser alla behandlingar som startat under 2022. Behandling pågår vanligen 8- 12 veckor (i enstaka fall upp till 24 veckor) och därefter ska det gå ytterligare 12 veckor innan uppföljande provtagning. Avläsning är gjord i september 2023 vilket innebär att resultat bör finnas för merparten av patienterna. 

Behandlingsutfall SVR12 mäter den andel (angiven i %) som uppnår behandlingsmålet virusfrihet = HCV- RNA <15 IU/ml, >12 veckor efter avslutad behandling.

SVR 12 ITT (intention to treat) räknar in alla patienter som startat behandling oavsett om behandlingen avbrutits eller uppföljningsprov inte blivit taget. I SVR PP finns bara de patienter som fullföljt behandlingen och tagit uppföljande blodprov efter 12 veckor med.

Resultat: SVR 12 ITT var 75% för hela landet. SVR 12 PP var 95%. Blodprov för att bedöma SVR saknas för 22% av behandlingarna. Av 1756 behandlade var 546 kvinnor och 1195 män. Behandlingsresultat enligt SVR 12 ITT var 76% för kvinnor och 74% för män. 

Analys: Behandlingen fungerar fortsatt mycket bra i och med att 95% av patienterna som fullföljer hela behandlingsförloppet inklusive uppföljning botas. Bortfallet i SVR ITT förklaras till största delen av att uppföljande provtagning saknas. Vi ser några olika orsaker till detta. Behandling av Hepatit C har i många fall flyttat ut från Infektionsklinikerna till andra enheter inom vården, och rutiner för uppföljande provtagning och registrering fungerar inte alltid fullt ut. En annan bidragande orsak kan vara att behandling nu till allt större del sker i grupper som befinner sig i svåra sociala situationer som tex hemlöshet och som kan vara svåra att nå för uppföljning. Erfarenhet och tidigare studier visar dock att behandlingsresultaten kan förväntas vara lika goda i dessa grupper om behandling sker med tillräckligt stöd. För att behandlingsresultatet ska bli så rättvisande som möjligt arbetar registret med att nå ut till berörda enheter med information om uppföljning och hjälp med registrering. Vi har också lagt till en ny funktion i registret som ska förenkla flytt av patienter mellan enheter. Detta bedöms kunna underlätta uppföljningen av patienter som byter behandlande klinik under eller efter avslutad behandling. 

Behandlingsresultaten är rapporterade till Vården i siffror och finns också tillgängliga här på hemsidan under statistik.